Met deze wettelijke re-integratieverplichtingen krijg je als werknemer bij ziekte(verzuim) te maken

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek heb je als werknemer 104 weken recht op doorbetaling van het loon. Het is uitsluitend aan de arbo- of bedrijfsarts om vast te stellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek. Als hier sprake van is heeft jouw werkgever de plicht om jou te laten re-integreren. Jij hebt als zieke werknemer op jouw beurt weer de plicht om mee te werken aan de re-integratie.

De re-integratieplicht die voor werknemers geldt is vastgelegd in artikel 7:660a BW. In dit wetsartikel staan drie belangrijke verplichtingen die ik hieronder zal uitleggen.

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid1 te verrichten, is verplicht:

      1. gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;
      2. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;
      3. passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.
De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant