Wat je moet weten over ontslag na twee jaar ziekte

Wanneer je twee jaar arbeidsongeschikt bent als gevolg van ziekte dan eindigt voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht. Dit betekent dat je als gevolg van langdurig arbeidsongeschiktheid ontslagen mag worden. In deze blog lees je hier meer over.

Zoals je weet hebben werkgevers bij arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsplicht die maximaal 104 weken duurt. Na 104 weken mag een werkgever de loondoorbetaling dus stoppen. UWV heeft je tegen die tijd – als het goed is – beoordeeld voor de WIA en je laten weten of je wel of niet wordt toegelaten.

ONTSLAGROUTES
Er zijn twee manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De eerste manier is via een ontslagvergunning. Die moet jouw werkgever aanvragen bij UWV Werkbedrijf. UWV zal beoordelen of jouw werkgever in aanmerking komt voor een ontslagvergunning. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat er weinig kans is dat je binnen 26 weken na de beslisdatum van de vergunningsaanvraag je eigen werk (met aanpassingen) zal kunnen hervatten. Ook toetst UWV of er binnen 26 weken geen herplaatsingsmogelijkheid zijn en wordt er aandacht besteed aan een actueel oordeel van de bedrijfsarts. Als UWV een ontslagvergunning verleent dan geldt deze voor een periode van vier weken. Bij ontslag met een ontslagvergunning is jouw werkgever wettelijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Je begrijpt dat werkgevers niet zomaar een ontslagvergunning krijgen.

De tweede manier die populairder is is ontslag met behulp van een beëindigingsovereenkomst, beter bekend als een vaststellingsovereenkomst. In dit geval gaan jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar. Belangrijk om te weten is dat je bij een vaststellingsovereenkomst geen wettelijk recht hebt op een transitievergoeding. Het komt regelmatig voor dat deze vergoeding dan ook niet wordt aangeboden. Je kunt hier uiteraard zelf over onderhandelen. Ga je niet akkoord, dan zal de werkgever alsnog een ontslagvergunning moeten aanvragen waardoor je wel recht hebt op een transitievergoeding.

Een vaststellingsovereenkomst is in beginsel vormvrij. Jullie maken dus zelf afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar let op: teken nooit een vaststellingsovereenkomst voordat UWV een besluit heeft genomen over jouw WIA-uitkering. Anders loop je een grote kans dat je helemaal geen uitkering krijgt. Geen WIA, geen Ziektewet en geen WW. UWV spreekt in dit geval namelijk over een benadelingshandeling. Ga ook nooit akkoord met een vaststellingsovereenkomst als jouw werkgever een loonsanctie van UWV heeft gehad. Ook hierdoor verlies je het recht op een uitkering.

IN DIENST BLIJVEN EN OPNIEUW ZIEK
Blijf je in dienst bij je werkgever, ontvang je een WIA-uitkering en val je na verloop van tijd weer uit? Dan hangt het van bepaalde omstandigheden af of jouw werkgever je alsnog kan ontslaan of dat zij je opnieuw 104 weken moet doorbetalen. In het geval van een nieuwe loondoorbetalingsplicht zal hij wel financieel gecompenseerd worden op grond van de no-riskpolis.

Je werkgever heeft opnieuw een loondoorbetalingsplicht als er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst of als je ander werk gaat doen zonder dat er sprake is van re-integratie. We spreken dan over nieuwe nieuwe bedongen arbeid. Biedt jouw werkgever je geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan maar is er sprake van gedeeltelijke voortzetting van de bedongen arbeid met re-integratie en val je weer uit? Dan heeft de werkgever geen nieuwe loondoorbetalingsplicht en mag hij overgaan tot ontslag.

Ben je afgewezen voor de WIA, in dienst gebleven en val je weer uit? Dan heeft de werkgever als hij een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gegeven – of als er sprake is van nieuwe bedongen arbeid – opnieuw een loondoorbetalingsplicht voor de duur van 104 weken. Hij kan – in tegenstelling tot een nieuwe werkgever – echter geen gebruik maken van de no-riskpolis en is dus zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Ook geldt er nu weer een ontslagverbod. Biedt jouw werkgever je geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan maar is er sprake van een gedeeltelijke voortzetting bedongen arbeid met re-integratie en val je weer uit? Dan heeft de werkgever geen nieuwe loondoorbetalingsplicht en mag hij overgaan tot ontslag.

JURIDISCH COMPLEX
In deze blog heb ik de belangrijkste regels m.b.t. ontslag na twee jaar ziekte uitgelegd. In de praktijk kunnen dit soort situaties juridisch ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld als men blijft werken bij de werkgever maar na verloop van tijd weer uitvalt. Laat je goed informeren als je bij langdurige arbeidsongeschiktheid met ontslag te maken krijgt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant