Privacyverklaring

Persoonsgegevens en regelgeving
Arbeid en Inkomen is een dienst van Focuszorgteam bv. Wij vinden het van het grootste belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk, we voelen dat ook zo. Daarom worden uw gegevens zorgvuldig verwerkt, beheerd en beveiligd volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring staat uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we dat doen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij altijd vragen om adequate identificatie.

Doel van verstrekken van gegevens
U verstrekt ons zelf gegevens, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of om uw situatie goed aan ons duidelijk te maken ten behoeve van advies. Die gegevens geeft u af, stuurt u ons per e-mail of op een andere manier toe, of u maakt gebruik van websites of systemen die bestemd zijn voor het veilig uitwisselen van gegevens. Daarmee geeft u impliciet toestemming voor de opslag van gegevens.

Vaak komen gegevens over u op vergelijkbare manier binnen van derden. Dat kunnen bijvoorbeeld partijen zijn waar ten behoeve van u mee wordt samengewerkt, zoals advocaten of artsen. U weet dus altijd dat uw persoonsgegevens worden gedeeld en waarvoor ze bedoeld zijn.

Als er een datalek zou zijn waarvoor wij verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld door een hack, worden alle betrokkenen daarover geïnformeerd. Over de aard van de situatie, de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te beperken en herhaling te voorkomen bijvoorbeeld.

De zorgverlener zal de patiënten alleen over het datalek informeren in het geval dat als gevolg van een datalek er mogelijk nadelige ernstige gevolgen zijn te verwachten voor de patiënten. Is dat niet het geval, dan blijft melding aan de patiënten achterwege.

Doel gebruiken van gegevens
Wij gebruiken de aan ons toevertrouwde gegevens voor contact, advies, onderlinge afstemming en correcte dossiervorming. Maar ook om praktische redenen: het voorkomen van onnodige handelingen, telefoontjes en papierwerk bijvoorbeeld.

Wij werken in een beveiligde werkomgeving met onder meer Outlook, internetverbinding en de benodigde (zorg)applicaties. De leveranciers worden regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid en beschikken over de benodigde certificering.

We gebruiken de gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze verstrekt zijn en verkopen ze in geen geval aan derden. De informatie op de website wordt op geen enkele wijze beïnvloed door andere belangen, zo als die van financiering of enige vorm van reclame.

Alleen na voorafgaande toestemming worden persoonlijke gegevens door ons ter beschikking gesteld aan derden, behalve als dat door wetgeving is vereist. Gegevens worden anoniem en geaggregeerd gebruikt voor verplichte rapportages en wetenschappelijk onderzoek.

Bij registratie op de website worden gegevens opgeslagen die nodig zijn om niet iedere keer opnieuw dezelfde gegevens te hoeven invullen. De website is van het benodigde veiligheidscertificaat voorzien.

Vragenlijsten zijn bedoeld om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in contactgegevens en/of de (medische) situatie. Ze zijn altijd gescreend op mogelijke onnodige vragen voor het beoogde doel.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hanteren strikte veiligheidsprocedures als onderdeel van ons Kwaliteit & Veiligheid Management Systeem, dat ook jaarlijks worden gecontroleerd ten behoeve van ZKN certificering voor onze zorgverlening. Wij maken altijd gebruik van beveiligde verbindingen, waar nodig van een dubbele inlogprocedure en gebruiken beveiligde e-mail wanneer privacy enige rol speelt. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden worden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We houden ons aan de geldende wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.

Inzage en correctie van patiëntgegevens
De patiënt heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens die worden verwerkt. Op verzoek wordt daar een kopie van gemaakt (papier of digitaal).

Daarnaast kunnen desgevraagd persoonsgegevens worden gecorrigeerd die onjuist of achterhaald zijn en ook onvolledige gegevens worden aangevuld. Als u de juistheid van gegevens betwist, wordt de  verwerking daarvan (tijdelijk) beperkt. Aanvullingen en rectificaties worden doorgegeven aan andere ontvangers van betreffende persoonsgegevens.

Verwijdering van patiëntgegevens
U kunt uw persoonsgegevens laten wissen uit onze systemen. Vanwege de bewaarverplichting moeten we bij het volledig verwijderen van een medisch dossier minimaal naam, adresgegevens en het verzoek tot vernietiging in dossier houden. Maximale termijn voor het regelen van zaken mag drie maanden zijn of zoveel langer als in redelijkheid bijvoorbeeld nodig voor het leveren van zorg of declaratie.

Doel van onze website
Deze website heeft als doel informatie te geven over onze dienst en haar activiteiten voor cliënten en met professionals. De informatie op de website wordt geschreven onder verantwoordelijkheid van de directie.

Social media…
Een Facebook pixel is een klein stukje code op de website en kan Google gebruiken voor hun advertentieactiviteiten. Wij hebben geen Facebook pixels op onze website staan. Er wordt ook geen informatie gedeeld met Google en de IP adressen worden anoniem verwerkt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Door het gebruik van onze website laat u vanzelf gegevens achter. Dat betreft bijvoorbeeld uw IP-adres of clickgedrag. Wij gebruiken cookies voor het anoniem bijhouden van bezoekstatistieken, hiervoor gebruiken wij de dienst Statcounter.

Tot slot
Deze verklaring kan wijzigen door wet- of regelgeving of toenemend inzicht. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor de meest recente informatie. Deze privacyverklaring kan op verzoek schriftelijk worden toegestuurd. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG, die gegevens worden opgeslagen als ze noodzakelijk zijn voor beantwoorden van vragen, dossiervorming of samenwerking. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van deze informatie doordat de site tijdelijk niet beschikbaar was door een netwerkstoring.

Versie februari 2021