Hogere pensioenpremie, lagere WW, Ziektewet- of WIA-uitkering…

Bij het berekenen van een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering kijkt het UWV niet naar het brutoloon maar naar het sv-loon. Sv staat voor sociale verzekeringsloon en hier vallen naast loon ook vakantiegeld en bijv. een 13e maand onder. Soms staat het sv-loon op je salarisstrook: let dan op sv-loon, loon sv, fiscaal loon of (bruto)loon SVW. Om de uitkering te berekenen trekt het UWV de betaalde pensioenpremie van het sv-loon af. In de praktijk betekent dit dat hoe meer pensioenpremie er is betaald hoe lager de uitkering uitvalt.

Voorbeeld:
Samantha werkte tot ze een WIA-uitkering kreeg bij een advocatenkantoor. Zij had een sv-loon per maand van €3400. Hiervan werd €170 aan premie ingehouden voor de opbouw van haar pensioen. Samantha krijgt sinds sinds enkele weken een WIA-uitkering. Het UWV heeft die berekend op basis van €3230.

Voor uitkeringsgerechtigden is dit soms even schrikken en niet zelden komen dit soort kwesties voor de rechter. Onlangs mocht de Centrale Raad van Beroep zich hier ook weer over buigen.

WAT WAS ER AAN DE HAND?
De procedure draait om een man die het niet eens is met de berekening van het UWV met betrekking tot het vaststellen van het dagloon voor zijn WW-uitkering. Hij stelt dat de door zijn werkgever betaalde pensioenpremie mee moet tellen voor het vaststellen van het dagloon. Het UWV ziet dit anders en stelt zich op het punt dat betaalde pensioenpremies niet vallen onder loonbegrip, zoals dat wordt gehanteerd bij de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De uitkeringsinstantie beroept zich hiervoor op de Wet op de loonbelasting uit 1964. Daarom wordt de betaalde pensioenpremie niet meegenomen bij het berekenen van de uitkering.

Artikel 11, eerste lid, aanhef en onder j, sub 1, van de Wet op de loonbelasting 1964

Tot het loon behoren niet:

(…)

j. bedragen die worden ingehouden:

1°. als bijdrage ingevolge een pensioenregeling;

(…)

OORDEEL RECHTER
De man wordt door de Raad in het ongelijk gesteld. Het UWV heeft de berekening correct uitgevoerd. De rechter stelt daarnaast dat er over de betaalde pensioenpremie geen WW-premie is betaald waardoor dit deel niet verzekerd is. Ook slaagt het beroep van de man op Verdrag 102 betreffende minimum-normen van sociale zekerheid van 28 juni 1952 – de zogenoemde ILO-conventie 102 – niet. Tot slot voert hij aan dat hij wordt gediscrimineerd ten opzichte van werknemers met een gelijk brutosalaris bij wie andere (lagere) pensioenpremies werden ingehouden op het loon. Hiervoor doet hij een beroep op artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM. Ook dit beroep slaagt niet. De rechter motiveert dit door aan te geven dat voor alle WW-gerechtigden geldt dat er geen WW-premie is berekend over de ingehouden pensioenpremies en dat de hoogte van de pensioenpremies niet meetelt voor de berekening van de uitkering. Hij wordt op alle punten in het ongelijk gesteld.

Hoewel deze zaak betrekking had op een WW-uitkering geldt dat dit ook van toepassing is op de Ziektewet en de WIA.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Wellicht vind je dit ook interessant

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF